Analiza opłacalności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej w warunkach podmiejskich
Kamila Janicka
Małgorzata Iwanek
  
Słowa kluczowe: kanalizacja sanitarna, opłacalność ekonomiczna, metody proste, metody dynamiczne
Streszczenie
Budowa sieci kanalizacyjnych należy do kluczowych inwestycji z punktu widzenia potrzeb społecznych i ochrony środowiska.
Przedsięwzięcia tego typu wymagają dużych nakładów finansowych, co zmusza jednostki samorządu terytorialnego
dysponujące ograniczonym budżetem do wyboru jak najlepszych dostępnych rozwiązań wymagających udziału możliwie
najniższych środków. W podjęciu właściwej decyzji może być pomocna ocena opłacalności ekonomicznej inwestycji. W ramach
niniejszej pracy przeprowadzono ekonomiczną analizę efektywności realizacji kanalizacji sanitarnej na peryferiach
miasta dla trzech wariantów: kanalizcji grawitacyjnej, ciśnieniowej i grawitacyjno-ciśnieniowa. Przeprowadzając ocenę wykorzystano
wybrane proste i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych: wartość nadwyżki VS, prostą stopę zwrotu
SRR, okres zwrotu PP, dynamiczny koszt jednostkowy DGC, wartość zaktualizowaną netto NPV, współczynnik efektów
i nakładów BCR. Uzyskane wyniki potwierdziły przewagę metod dynamicznych nad prostymi w przypadku inwestycji o długim
czasie eksploatacji, wykazały brak opłacalności wszystkich zaproponowanych systemów kanalizacyjnych, przy czym
według prognoz najmniejsze straty będzie przynosił system grawitacyjno-ciśnieniowy.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.