Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka
Jan Miodoński
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
  
Słowa kluczowe: POIŚ, oczyszczalnia ścieków, eksploatacja, energochłonność, modernizacja
Streszczenie
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej
w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko.
Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni,
aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono
dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni
w części ściekowej i osadowej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.