Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego
Florian Piechurski
Krzysztof Gaska
Tomasz Golda
  
Słowa kluczowe: sieć wodociągowa, awarie, monitoring, straty wody, regulacja ciśnienia wody
Streszczenie
Na sieci wodociągowej zabudowa zaworów redukcji ciśnienia uzasadniona jest przede wszystkim wtedy, gdy parametry dostarczanej
wody powodują występowanie ciśnienia, znacząco wykraczającego poza wymagany zakres. Takie rozwiązania
najczęściej stosowane są w punktach zakupowych wody (sprzedawanej przez monopolistę) oraz w obszarach znacząco
zróżnicowanych pod względem wysokości, w stosunku do źródła podawania wody.
Zgodnie z prawem Pascala o statyce cieczy, w miejscach zlokalizowanych najwyżej, ciśnienie wody jest niższe, niż w obszarach
zlokalizowanych niżej. Dlatego na początku sieci wodociągowej lub w miejscach specjalnie wytypowanych w zależności
od sposobu funkcjonowania układu, wyznacza się obiekt budowlany, w którym przedsiębiorstwo wodociągowe
realizuje proces obniżania ciśnienia za pomocą specjalistycznych urządzeń. Efektem tych działań jest obniżenie ciśnienia
wychodzącego za reduktorem w stosunku do ciśnienia zasilającego obiekt.
Główna determinanta działań przedsiębiorstw wodociągowych w tym zakresie, kończy się głównie na dostosowaniu ciśnienia
do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w §114.1 wskazuje minimalny oraz maksymalny poziom ciśnienia.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz proces wdrażania kaskadowego układu zabudowy reduktorów
ciśnienia w jednym z górniczych miast województwa Śląskiego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.