Modelowanie sieci wodociągowych w warunkach obniżonego ciśnienia
Alicja Bałut
  
Słowa kluczowe: zaawansowane modelowanie sieci wodociągowych, obliczenia zapotrzebowania na wodę oparte o zadaną
wartość ciśnienia (PDD), modelowanie przecieków
Streszczenie
Doświadczenie już 26 lat pracy związanej z modelowaniem hydraulicznym systemów wodociągowych przy użyciu oprogramowania
EPANET na całym świecie, w dobie informatyzacji przedsiębiorstw, doprowadziły do potrzeby coraz bardziej zaawansowanych
obliczeń jakich oczekuje się od programów do modelowania. Metodyka oparta na założeniu, wedle którego
wartość zapotrzebowania na wodę jest wielkością zadaną w procesie obliczeniowym parametrów hydraulicznych, tj. ciśnienie
i przepływ, okazała się być niewystarczająca w czasie modelowania sieci w sytuacji obniżonego ciśnienia wywołanego
np. nagłym uszkodzeniem przewodu lub awarią. Na podstawie najnowszych publikacji w referacie zaprezentowana została
szczegółowo nowa metodyka oparta o zadaną wartość ciśnienia (PDD1)), która umożliwia odzwierciedlenie w/w zdarzeń.
Szczególną uwagę poświęcono temu w jaki sposób można za pomocą programu EPANET oraz WaterGEMS zastosować
PDD w obliczeniach symulacyjnych. Na zakończenie wymienione zostały najbardziej popularne programy, w których występuje
możliwość prowadzenia symulacji PDD.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.