Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku
Łukasz Szczotok
Florian Piechurski
  
Słowa kluczowe: sieć wodociągowa, wymiana materiałów sieci, awarie, monitoring, straty wody
Streszczenie
Analizowany system dystrybucji wody zaopatruje ponad 155 tys. mieszkańców, a jego długość wynosi 1470 km w tym
27 357 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa składa się w ponad 91% z tworzyw sztucznych, a przyłącza w 96%
z PE HD. Średnia awaryjność poszczególnych materiałów wykazuje że 64% awarii powstaje na rurach stalowych, 26% na
rurach z żeliwa szarego a tylko 4% na rurach z PE. W latach 2011 do 2017 liczba awarii wahała się od 377 do 271 na rok.
Wskaźnik uszkodzeń sieci wodociągowej wynosił odpowiednio λ = 0,26 – 0,13 uszk./km × rok, co pozwala określić jej stan
techniczny jako dobry. Wdrożono GIS i podział sieci wodociągowej na strefy zasilania wraz z monitoringiem, który jest ciągle
poprawiany i rozbudowywany, a już przynosi wiele korzyści w codziennej eksploatacji sieci. Obserwując straty wody w kolejnych
latach widać sukcesywny spadek tej wartości z 10,72% w 2011 roku do 6,50 % w 2017 roku
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.