Oznaczanie stężenia zapachu metodą olfaktometrii terenowej
Mirosław Szyłak-Szydłowski
  
Słowa kluczowe: odory, odorymetria, olfaktometria terenowa, stężenie zapachu, uciążliwość zapachowa

 
Streszczenie
Olfaktometria terenowa polega na analizie powietrza bezpośrednio ze źródła. Dzięki niej, unika się m.in. błędów związanych
z poborem próbki do worków analitycznych oraz zmian w składzie pobranej mieszaniny podczas transportu. Technika ta
jest obecnie szeroko stosowana, zwłaszcza do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza w ramach ocen oddziaływania
zapachowego instalacji. W niniejszym artykule opisano techniki pomiarowe, ze szczególnym uwzględnieniem metod olfaktometrii
terenowej i wykorzystania olfaktometrów Nasal Ranger i Scentroid SM100. Dokonano również zestawienia wyników
badań (na podstawie przeglądu literaturowego) oznaczenia wartości stężenia zapachu przy użyciu tych olfaktometrów
oraz w porównaniu z innymi metodami.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.