Wstępna ocena wpływu odprowadzania zużytych wód termalnych z kompleksu „Chochołowskie Termy” na jakość wód Czarnego Dunajca
Agnieszka Operacz
  
Słowa kluczowe: wody geotermalne, ścieki, jednolite części wód powierzchniowych, jakość wód, cele środowiskowe

 
Streszczenie
Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE jest ochrona wód i środowiska wodnego dla przyszłych pokoleń. W warunkach krajowych odprowadzanie ścieków (w tym zużytych wód geotermalnych) podlega ograniczeniom oraz obliguje podmiot korzystający z wód do prowadzenia monitoringu jakości odprowadzanych ścieków. W przypadku kompleksu „Chochołowskie Termy” odprowadzanie zużytych wód geotermalnych odbywa sie do wód tj. do potoku Czarny Dunajec w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca. Wydzieloną JCWP należy bezwzględnie chronić tak, aby przyszłym pokoleniom pozostawić w dobrym stanie ilościowym i jakościowym. Podstawę analizy stanowiły wyniki obserwacji jakości wody w Czarnym Dunajcu (zarówno przed, jak i poniżej wylotu odprowadzanych zużytych wód geotermalnych) oraz wyniki analiz jakości odprowadzanych ścieków. W artykule przedstawiono obowiązujące warunki odprowadzania wód dla przedmiotowego kompleksu oraz wykazano znikomy wpływ odprowadzania zużytych wód termalnych na wody Czarnego Dunajca.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.