Ocena możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym i jego skutki
Karolina Wójcicka
  
Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczanie ścieków, reaktory biologiczne, zdolność natleniania, zapotrzebowanie na sprężone powietrze

 
Streszczenie
W każdej miejskiej oczyszczalni ścieków podstawowymi obiektami są reaktory biologiczne przeznaczone do różnych celów związanych z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. Mogą to być reaktory do usuwania tylko i wyłącznie związków węgla organicznego (obniżenie BZT5 i ChZT), bądź też reaktory do zintegrowanego usuwania związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Urządzenia do tych celów są dominujące nie tylko ze względu na swoją objętość, ale również ze względu na ponoszone koszty eksploatacji, związane głównie ze zużyciem energii elektrycznej. W artykule dokonano szczegółowej analizy dotyczącej pojemności reaktorów biologicznych w odniesieniu do różnych układów technologicznych. Obniżenie pojemności reaktorów jest możliwe poprzez rozbudowę wstępnego oczyszczania ścieków z zastosowaniem albo osadników wstępnych albo układu z wykorzystaniem wstępnego chemicznego oczyszczania metodą klasycznej koagulacji objętościowej, jak również poprzez zastąpienie konwencjonalnych osadników wtórnych pakietami membranowymi. Przeprowadzone rozważania dały podstawę do obliczenia jednostkowej zdolności natleniania ścieków, a następnie jednostkowego zapotrzebowania na sprężone powietrze do napowietrzania podczas procesu osadu czynnego. Mniejsza pojemność reaktorów biologicznych to mniejsze zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na sprężone powietrze i ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.