Biomasa mikroglonów i cyjanobakterii jako substrat w procesie fermentacji metanowej
Dawid Szwarc
Marcin Zieliński
  
Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, cyjanobakterie, mikroglony

 
Streszczenie
Jednym ze sposobów pozyskania surowca na cele fermentacji metanowej, jak również w innych gałęziach energetyki alternatywnej,
jest wykorzystanie biomasy alg oraz cyjanobakterii. Charakteryzują się one dużo szybszym współczynnikiem
przyrostu biomasy w stosunku do roślinności lądowej, a także potrzebują znacznie mniejszą powierzchnię przeznaczoną
na hodowlę.
Celem podjętego zagadnienia badawczego było określenie możliwości poddania procesowi fermentacji metanowej biomasy
glonów z gatunku Chlorella vulgaris, Platymonas subcordiformis, Botryococcus braunii oraz biomasy cyjanobakterii
z gatunku Arthrospira platensis.
Beztlenowy rozkład substratu w postaci mikroglonów Platymonas subcordiformis pozwolił na osiągnięcie współczynnika
produkcji biogazu na poziomie 451 ± 11 cm3 · gs.m.
-1. Zbliżoną wartość produkcji biogazu uzyskano w przypadku fermentacji
metanowej cyjanobakterii z gatunku Arthrospira platensis oraz mikroglonów z gatunku Chlorella vulgaris wynosząca
odpowiednio 447 ± 10 cm3 · gs.m.
-1 i 447 ± 14 cm3 · gs.m.
-1. Najniższym współczynnikiem produkcji biogazu charakteryzował
się beztlenowy rozkład glonów z gatunku Botryococcus braunii, w przypadku którego uzyskano wartość na poziomie
314 ± 12 cm3 · gs.m.
-1.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.