Badania składu gazu fermentacyjnego pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, odpadów i osadów ściekowych
Dominika Wierzbicka
Joanna Głodek
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
  
Słowa kluczowe: biogaz, osady ściekowe, wartość opałowa, metan, paliwo

 
Streszczenie
Ważnym źródłem energii odnawialnej (OZE) jest biomasa, z której podczas procesu fermentacji beztlenowej powstaje gaz
fermentacyjny (biogaz). Celem pracy była analiza składu biogazu pochodzącego z różnych grup instalacji fermentacyjnych,
zwłaszcza pod kątem jego energetycznego wykorzystania. Próby były pobrane z różnych obiektów takich jak: komunalne
oczyszczalnie ścieków (fermentacja osadów ściekowych), beztlenowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych, biogazownie
rolnicze (energetyczne i utylizacyjne), składowiska odpadów oraz instalacje zaawansowanych technologii przetwarzania
odpadów komunalnych. Zawartość metanu oraz wartość opałowa są najważniejszymi parametrami wskazującymi na
możliwość energetycznego wykorzystania biogazu. Udział metanu w poszczególnych próbach zmieniał się w dość szerokim
spectrum, od 38 do 74% obj. Z kolei wartość opałowa mieściła się w granicach 13,8–26,7 MJ/kg. Najmniej korzystne
parametry zanotowano dla biogazu składowiskowego, natomiast najwyższe dla prób pochodzących z oczyszczalni ścieków
przemysłowych. Najlepszym „jakościowo” substratem do produkcji biogazu okazały się osady ściekowe oraz stężone
ścieki pochodzące z sektora przemysłu rolno-spożywczego, natomiast najmniej przydatnym – odpady komunalne oraz
materiał wsadowy do biogazowni.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.