Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole
Katarzyna Kalemba
Maciej Żołnierczyk
  
Słowa kluczowe: energetyka, woda przemysłowa, demineralizacja wody

 
Streszczenie
Rozbudowa Elektrowni Opole trwająca od lutego 2014 roku, jest jedną z największych i najprawdopodobniej ostatnich inwestycji
w sektorze konwencjonalnej energetyki węglowej. Oddanie do eksploatacji nowych bloków nr 5 oraz nr 6, o łącznej
mocy wynoszącej 1800 MW, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego południowej części kraju oraz utrzymanie
stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców komercyjnych i prywatnych.
Działanie nowych bloków energetycznych determinowało konieczność zmiany istniejącego systemu zarządzania gospodarką
wodną, aby zapewnić odpowiedni stan ilościowy oraz jakościowy wody zasilającej oraz uzupełniającej obiegi kotłowe,
które są kluczowymi elementami elektrowni. Z tego względu, równolegle z główną inwestycją, realizowano budowę
nowej stacji uzdatniania wody. Zadanie obejmowało w swym zakresie instalację wstępnego oczyszczania o maksymalnej
wydajności wynoszącej 7200 m3/h, a także instalację demineralizacji wody o wydajności maksymalnej 300 m3/h.
Dobór technologii uzdatniania wody powierzchniowej z rzeki Mała Panew, poprzedzony został badaniami pilotażowymi,
mającymi na celu określenie efektywności proponowanych procesów jednostkowych oraz stosowanych chemicznych
środków wspomagających w skali technicznej. Finalnie, jako najkorzystniejsze rozwiązanie przyjęte zostało oczyszczanie
z zastosowaniem koagulacji i flotacji, po wcześniejszym utlenianiu chemicznym wody, wraz z późniejszą filtracją na otwartych
filtrach pośpiesznych. Natomiast instalację deminieraizacji oparto na procesach separacji membranowej – ultrafiltracji
ciśnieniowej oraz dwustopniowej odwróconej osmozie, a także końcowym doczyszczaniu na złożu jonowymiennym (kationitowo-
anionitowym).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.