Badania metalograficzne adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych
Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
  
Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, proces wyżarzania, technika mikroskopii elektronowej

 
Streszczenie
Badania jakości przewodów żeliwnych dostarczanych na duże place budowy są istotne z uwagi na ich trwałość i funkcjonalność.
Jednakże interpretacja tych badań nastręcza trudności. Dlatego w artykule omówiono doświadczenia autorów
w zakresie trudności w interpretacji zdjęć pęknięć pomiędzy warstewkami rdzy powstałej na ścianach przewodów żeliwnych
w czasie ich wyżarzania oraz przedstawiono argumenty przemawiające za tym, że lepiej jest prowadzić badania
wytrzymałościowe na prostokątnych próbkach wyciętych podłużnie ze ściany przewodów, niż na próbkach o przekroju
kołowym.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.