Jakość środowiska przyrodniczego przy traktach komunikacyjnych w kontekście zdrowia i rekreacji
Agata Widłak
Karolina Brelska
Małgorzata Widłak
  
Słowa kluczowe: pH, gleba, gleby antropogeniczne, metale ciężkie, biodostępność, zanieczyszczenie

 
Streszczenie
Intensywny rozwój komunikacji wpływa negatywnie, na jakość środowiska przyrodniczego. Trasy komunikacyjne o dużym
natężeniu ruchu są źródłem emisji toksycznych zanieczyszczeń. Zaliczamy do nich spaliny, pyły powstałe w wyniku
tarcia opon o nawierzchnie drogi, płyny wyciekające z nieszczelnych instalacji samochodowych i śmieci wyrzucane
przez kierowców w trakcie jazdy. Emitowane gazy i pyły zawierają wysokie stężenia metali ciężkich. Podwyższona ich
zawartość w środowisku jest poważnym problemem ekologicznym ze względu na szkodliwy wpływ na organizmy ludzkie
i zwierzęce. Konieczny staje się, zatem monitoring zarówno zagospodarowania gleb jak również ich zanieczyszczenia.
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Ni) wzdłuż tras komunikacyjnych, rzeki Silnicy
i ul. Warszawskiej w Kielcach. Badania dotyczyły stężenia całkowitego badanych metali w różnych porach roku. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, że zanieczyszczenie badanych gleb metalami Pb, Cu, Zn jest w zakresie do 50%
normy przewidzianej Dz. U. 2016, natomiast stężenie Ni znacznie przekracza dopuszczalne wartości.
Celem niniejszej pracy była ocena zmienności zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w dwóch lokalizacjach reprezentujących
tereny rekreacyjno-użytkowe w centralnej części Kielc.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.