Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji
Ewa Burszta-Adamiak
Justyna Stańczyk
Tomasz Konieczny
  
Słowa kluczowe: modelowanie hydrodynamiczne, zagospodarowanie wód opadowych, dachy zielone, LID

 
Streszczenie

 
Zastosowanie dynamicznych symulacji umożliwiających ocenę funkcjonowania sieci kanalizacyjnej staje się coraz powszechniej
wykorzystywanym narzędziem w pracy inżynierów, zajmujących się zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej
w miastach. Te techniki komputerowe wykorzystywane są do analiz oraz prognozowania różnych sytuacji mogących
pojawiać się w trakcie eksploatacji kanalizacji. Symulacje komputerowe umożliwiają analizę różnych wariantów kształtowania
się wielkości spływów powierzchniowych przy różnych warunkach zjawisk pogodowych i retencji powierzchni jak
również zastosowania urządzeń do retencji lub infiltracji wód opadowych. Urządzenia do lokalnego zagospodarowania wód
opadowych, zaliczane do obiektów typu LID (Low Impact Development) pozwalają zmniejszyć wpływ wód opadowych na
odbiorniki.
Celem pracy było wykazanie celowości wykorzystania symulacji spływu z wybranej zlewni z zastosowaniem oprogramowania
pozwalającego na przeprowadzenie obliczeń hydrogramów odpływu w punktach kontrolnych kanalizacji deszczowej
dla określenia wpływu urządzeń do bioretencji na dynamikę odpływu ścieków deszczowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną.
W pracy wykorzystano wyniki z kampanii pomiarowych wykonanych we Wrocławiu, w rejonie analizowanej zlewni.
Wykazano, że zastosowanie modeli hydrodynamicznych wspomaga ocenę wpływu obiektów LID na funkcjonowanie kanalizacji
deszczowej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.