Wzrost efektywności systemu hydrodynamicznego warstwa wodonośna – studnia głębinowa – instalacja do pompowania wody
Aliaksei Tryputska
Anatoli Hurynovich
  
Słowa kluczowe: ujęcie wód podziemnych, warstwa wodonośna, studnia głębinowa, pompa głębinowa, straty hydrauliczne,
głębinowy agregat pompowy, regeneracja studni

 
Streszczenie
Poddano analizie elementy systemu hydrodynamicznego: warstwa wodonośna – studnia głębinowa (strefa przyfi ltrowa,
obsypka żwirowa, fi ltr) – instalacja do pompowania wody (pompa głębinowa – rurociąg tłoczny) w celu określenia ich
parametrów fi ltracyjnych i hydraulicznych. Oferuje się nowe rozwiązania techniczne mające na celu zmniejszenie strat hydraulicznych
i energii układów pompowych pomp głębinowych. Przedstawiono metody diagnozowania stanu technicznego
studni głębinowych, nowe fi ltry pierścieniowe studni, konstrukcji otworów studziennych (z jednej i dwoma kolumnami rur
osłonowych), układów pompowych bez rurociągu tłocznego pompy głębinowej oraz technologie regeneracji fi ltrów i przyfi
ltrowej strefy studni głębinowych. Przeprowadzono ocenę techniczną i ekonomiczną ich zastosowania na istniejących
ujęciach wód podziemnych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.