W jakim kierunku zmierza odwadnianie miast?
Marek Sokáč
  
Słowa kluczowe: systemy odwadniania miast, system kanalizacyjny, zrównoważony rozwój, niezawodność, odpływ ze zlewni
miejskiej, zanieczyszczenie

 
Streszczenie
Systemy kanalizacyjne, jako główny element odwadniania miasta, stanowią dziś niezbędną część infrastruktury technicznej.
Poprawiają czystość w miastach, zwiększają komfort mieszkańców na terenach zurbanizowanych. Jednocześnie wpływają
negatywnie na naturalny cykl hydrologiczny zlewni. Obecnie, w związku z rozbudową i rozwojem miast, zdarza się, że
istniejące systemy kanalizacyjne wyczerpują swoje możliwości pod względem wydajności, oddziaływania na środowisko,
zrównoważonego rozwoju gospodarczego itd. W jaki więc sposób można zapewnić trwałość i dalszy rozwój istniejących
miejskich systemów odwadniających?
Artykuł skupia się na analizie możliwości rozwoju i zapewnienia trwałości istniejących systemów odwadniających, zwracając
uwagę nie tylko na sposób ich projektowania i eksploatacji, ale również biorąc pod uwagę inne aspekty takie jak niezawodność
systemu, wpływ na cykl hydrologiczny zlewni i środowisko, wydajność i zrównoważony rozwój, w tym konkretne
problemy związane z infi ltracją wód podziemnych, możliwościami ich retencji, przelewami. Artykuł opisuje problemy, jak
również prezentuje wiedzę na temat możliwych rozwiązań, zdobytą przez autora podczas praktyki na Słowacji.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.