Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych
Bożena Gil
Wojciech Koral
  
Słowa kluczowe: pomiary przepływu ścieków, metody kontroli przepływomierza, kalibracja przepływomierza

 
Streszczenie
Pomiary przepływów ścieków są coraz częściej stosowane w Polsce. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości monitorowanych
przepływów, konieczne jest określenie niepewności pomiaru i przeprowadzanie okresowych kontroli punktów
pomiarowych.
Kontrolę punktów pomiarowych można przeprowadzić wykorzystując:
a) metodę wolumetryczną dla wybranych przepływów charakterystycznych (zwykle dla przepływów średnich).
b) inny przepływomierz dla kanałów otwartych, mający możliwość pomiaru rzeczywistego rozkładu prędkości. W takim
przypadku dokonuje się porównania przepływów chwilowych w całym zakresie zmienności w dniu pomiaru,
c) metodę określającą natężenia przepływu za pomocą mierników elektromagnetycznych (zgodnie z normą PN-EN ISO 748
[14]), dla określonych charakterystycznych przepływów,
d) instalację do pomiaru przepływu ścieków za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. W tym celu konieczne
jest przejście z otwartego kanału do zamkniętego (ciśnieniowego) kanału.
Wybór metody weryfi kacji należy wybrać indywidualnie dla danego punktu pomiarowego.
Zastosowanie przepływomierza elektromagnetycznego jest rozwiązaniem, które pozwala w niektórych wypadkach, na pomiar
w warunkach uniemożliwiających zastosowanie innych metod. W tym przypadku konieczne jest jednak przeprowadzenie
nie tylko analizy statystycznej, ale także analizy hydraulicznej z wykorzystaniem modeli dynamicznych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.