Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi
Bożena Gil
  

 
Słowa kluczowe: wody przypadkowe, kanalizacja sanitarna, model hydrodynamiczny, wskaźniki wydajności

 
Streszczenie

 
Problemy z wodami przypadkowymi często dotyczą kanalizacji sanitarnej znajdującej się na obszarze o małej gęstości
zaludnienia (obszary podmiejskie i wiejskie). Nadmierny udział wód przypadkowych może prowadzić do zakłóceń w działaniu
zarówno sieci kanalizacyjnej, jak i oczyszczalni ścieków.
Oszacowanie ilości przypadkowej wody należy przeprowadzić w różnych horyzontach czasowych. Wstępna ocena może
być dokonana na podstawie rocznego bilansu. Jednak w celu określenia wpływu wód przypadkowych na poszczególne
elementy systemu konieczne jest określenie przepływów:
• w przypadku: kanalizacji, przepompowni ścieków i mechanicznej części oczyszczalni ścieków – z godzinowym krokiem
czasowym,
• w przypadku biologicznej części oczyszczalni ścieków i / lub określania ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych
– z dziennym etapem czasowym.
Aby ocenić wpływ przypadkowych wód na działanie sieci kanalizacyjnej, korzystne jest stosowanie modelu hydrodynamicznego,
który pozwala na przestrzenno-czasową analizę wskaźników wydajności sieci (Tab. 1). Model hydrodynamiczny
pozwala dodatkowo na analizę, w przypadku odcinków gdzie wykorzystana jest pojemność retencyjna, na określenie
wielkości nadpiętrzeń w sieci kanalizacyjnej. Dodatkowa możliwość analizy nadpiętrzenia w kanalizacji sprzyja właściwej
ocenie przypadkowych problemów z wodami przypadkowymi.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.