Jakości powietrza na terenie oczyszczalni ścieków w Łasku
Alicja Zawadzka
Grzegorz Wielgosiński
Justyna Czerwińska
  
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, powietrze

 
Streszczenie Jednym z ważniejszych niezorganizowanych źródeł emisji substancji złowonnych są oczyszczalnie ścieków. W pracy przeanalizowano oddziaływanie ich na stan zanieczyszczenia powietrza Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łasku. Oczyszczanie ścieków odbywa się w niej w systemie dwustopniowym. Pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne, a drugim biologiczne. Obecna przepustowość oczyszczalni wynosi około 6 000 m3/d. Przeprowadzono ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie pobranych 10 próbek powietrza atmosferycznego w punktach na granicy działki oczyszczalni ścieków w Łasku. Punkty 1–3 zlokalizowane były na zachodniej części ogrodzenia, 4–6 na południowej stronie, 7–8 na wschodniej, a 9–10 na północnej. Na podstawie uzyskanych wyników analizy pobranych próbek powietrza stwierdzono, że we wszystkich analizowanych próbkach występują takie zanieczyszczenia jak: tlenek węgla, siarkowodór, węglowodory, merkaptany, dimetyloamina, trimetyloamina, amoniak, kwas izomasłowy, formaldehyd oraz skatol. Przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu odnotowano w przypadku: siarkowodoru, merkaptanów, dimetyloaminy we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych oraz dla formaldehydu w punktach 3–10. 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.