Statystyka błędów pomiarowych gazomierzy miechowych po znormalizowanym okresie ich pracy
Orest Serediuk
Zygmunt Lech Warsza
  

Dokonano analizy statystycznej wyników badań dokładności
membranowych liczników gazu, czyli gazomierzy miechowych,
wykonanych po ustalonym na Ukrainie okresie -sześciu latach
ich pracy w warunkach eksploatacji. Parametry techniczne, wymagania
dokładności i warunki wzorcowania gazomierzy są
w przepisach ukraińskich ujęte podobnie jak w normach polskich
i europejskich. Do poprawy wiarygodności dostaw gazu
ziemnego niezbędne jest okresowe sprawdzanie błędów pomiarowych
gazomierzy. Badania te przeprowadzono dla trzech
reprezentatywnych partii gazomierzy miechowych rozmiaru
G4 wyprodukowanych we Francji, Polsce i Ukrainie. Na stanowisku
wzorcowym zmierzono ich błędy pomiarowe dla trzech
wartości przepływu powietrza: Qmin, 0,2Qmax, Qmax. Liczniki podzielono
wg błędów na pięć stosowanych w ukraińskiej praktyce
zakresów i oszacowano ich podstawowe parametry statystyczne.
Wyznaczono też histogramy liczb gazomierzy dla pomiarów
przepływu Qmin według wartości ich błędów w dwunastu jednakowych
zakresach. Przeprowadzona analiza uzasadnia wprowadzenie
nowej procedury metrologicznej, tj. odpowiednio częstego
okresowego sprawdzania błędów gazomierzy w laboratorium
wzorcowym lub w miejscu instalacji, w tym bez demontażu.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.