Implementacja metody Bow-Tie do analizy bezpieczeństwa systemów wodociągowych
Janusz Rak
Katarzyna Pietrucha-Urbanik
  

W normie ISO 31000 zaprezentowano 28 metodyk analizy

i oceny ryzyka. Wszystkie w zależności od potrzeb można zastosować

w branży wodociągowej. Celem pracy jest propozycja

zastosowania metody Bow-Tie (Kokardy) do oceny i analizy

bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. W pracy przedstawiono

założenia nowej metodologii analizy bezpieczeństwa

dla zidentyfi kowanych zagrożeń i ich możliwych skutków.

Przedstawiona w pracy metoda uwzględnia różne scenariusze

sytuacji awaryjnych związanych z funkcjonowaniem systemów

wodociągowych.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.