Wykorzystanie zaawansowanych metod matrycowych w analizie ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Barbara Tchórzewska-Cieślak
Dawid Szpak
Janusz Rak
Krzysztof Boryczko
  

W pracy dokonano przeglądu matryc ryzyka wykorzystywanych

w analizie i ocenie ryzyka w systemie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę (SZZW). Przedstawione metody matrycowe mogą

być modyfi kowane w zależności od specyfi ki SZZW oraz celu

analizy ryzyka. Ponadto przedstawiono propozycję autorskiej

matrycowej metody analizy i oceny ryzyka związanego

z funkcjonowaniem SZZW, opartą o dwupoziomową skalę

oceny poszczególnych parametrów. W celu zminimalizowania

subiektywności oceny, dla potrzeb analizy ryzyka, zaproponowano

powołanie zespołu ekspertów zajmujących się zawodowo

problematyką uzdatniania i dystrybucji wody lub analizą ryzyka

w SZZW. Opracowana metoda została zaprezentowana na przykładzie

aplikacyjnym dla miasta południowo-wschodniej Polski.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.