Wpływ przyjęcia modelu natężeń deszczów miarodajnych na bezpieczeństwo obliczeń objętości zbiorników retencyjnych wód opadowych w Polsce
Karol Mikołajewski
Katarzyna Siekanowicz-Grochowina
Michał Oktawiec
Paweł Licznar
  
W niniejszym artykule analizowany jest wpływ doboru wartości
natężeń deszczów miarodajnych na bezpieczeństwo obliczania
niezbędnej objętości tzw. małych zbiorników retencyjnych.
Przeprowadzone analizy dowiodły, że przyjęcie konkretnego
modelu natężeń deszczów miarodajnych ma decydujący wpływ
na dobór niezbędnej kubatury zbiornika. Dokonano porównania
objętości i czasów opróżniania małego zbiornika o zadanych
parametrach doboru wg trzech modeli opadów dla Polski:
Błaszczyka, Bogdanowicz-Stachý oraz Suligowskiego. Opisano
zróżnicowanie przestrzenne analizowanych wartości wynikowych.
Wykazano, ze różnice pomiędzy oszacowanymi objętościami
zbiorników, wyznaczonymi na podstawie analizowanych
modeli, mogą sięgać nawet około 100%. Wskazuje to na pilną
potrzebę opracowania aktualnego i wiarygodnego źródła danych
o wartościach natężeń deszczów miarodajnych dla projektowania
systemów odwodnień w Polsce. Rozwiązania, analogicznego
dla stosowanego w Niemczech – atlasu opadowego KOSTRA.
W Polsce odpowiednikiem KOSTRA staje się realizowany aktualnie
projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.