Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Elżbieta Kuzioła
Monika Poleszak
Paweł Suchorab
  

Systemy zaopatrzenia w wodę (SZW), zaliczane do elementów infrastruktury krytycznej, powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością. Strategicznym elementem systemów wodociągowych są pompownie (I-go i II-go stopnia), których niezawodna praca determinuje pewność dostawy wody do odbiorców. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej w celu identyfikacji zagrożeń jej działania. Analizie poddano wszystkie istotne obiekty techniczne stacji wraz z układem zasilania energetycznego i sterowania urządzeniami. Zebrane dane obejmowały okres eksploatacyjny ponad 10 lat. W pracy określono wartości podstawowych wskaźników miar niezawodności poszczególnych elementów oraz wskaźnik gotowości stacji rozpatrywanej jako całości.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.