Analiza porównawcza koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
Jerzy Mikosz
Zbigniew Mucha
  

W artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch wariantów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków miejskich wykorzystującej technologię SBR. Pomimo, że oczyszczalnia charakteryzuje się dużym udziałem łatwo-rozkładalnych ścieków przemysłowych w dopływie i pracuje poprawnie, to obserwuje się niestabilność efektywności usuwania azotu spowodowana dużą zmiennością dopływu ścieków. Zaproponowane warianty modernizacji i rozbudowy znacząco różnią się rozwiązaniem procesu stabilizacji osadu. W pierwszym wariancie wykorzystuje się wydzieloną stabilizację tlenową, a w drugim mezofilową stabilizację beztlenową z wykorzystaniem biogazu. Na podstawie wykonanych badań analitycznych i symulacji komputerowych, analizie poddano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne rozpatrywanych wariantów modernizacji oraz ich skutki środowiskowe w odniesieniu do wielkości emisji gazów cieplarnianych. Wyniki analizy pokazały, że droższy pod względem inwestycyjnym wariant ze stabilizacją beztlenową osadów, charakteryzuje się niższymi kosztami eksploatacyjnymi, co wynika z możliwości odzysku energii z biogazu, a także mniejszą emisją gazów cieplarnianych o 59 t CO2e×a-1. W wariancie tym uwzględnia się kogenerację energii elektrycznej z biogazu w układzie CHP, która powinna pokryć co najmniej 30% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.