Analiza awarii występujących na sieciach gazowych na przykładzie Zakładu Gazowniczego w Jaśle
Janusz Maziarz
Krzysztof Chmielowski
Piotr Bugajski
  

Celem pracy była analiza liczby awarii oraz przyczyn ich występowania na wybranych sieciach gazowych gazu ziemnego. Zakresem badań objęto infrastrukturę gazową zlokalizowaną na terenie działalności Zakładu w Jaśle, należącego do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. Badaniami objęto zdarzenia od 2008 do 2015 roku. Pracę oparto na danych pozyskanych od Zakładu w Jaśle oraz podległych siedmiu Rejonów Dystrybucji Gazu. Wśród zdarzeń na sieciach gazowych odnotowano: korozję materiału, uszkodzenia przez osoby trzecie, uszkodzenia wywołane osuwiskami, pęknięcia spoin (stal) i zgrzewów (PE), nieszczelności na połączeniu PE/stal, zawodnienia gazociągów, syfonowanie odwadniaczy. Zebrane dane przedstawiono w formach tabelarycznych oraz graficznych, które obrazują liczbę oraz typy awarii i nieszczelności w zadanym przedziale czasowym. Określono minimalne i maksymalne zarejestrowane liczby poszczególnych typów zdarzeń, definiując charakterystyczne okresy ich występowania. Na podstawie przeprowadzonych analiz danych, dotyczących awarii infrastruktury gazowej Zakładu w Jaśle, można stwierdzić, że najczęstszą przyczynę awarii tworzą zdarzenia spowodowane korozją materiału stanowiące 66,5 % wszystkich analizowanych awarii. Kolejną często rejestrowaną przyczyną awarii były zdarzenia spowodowane przez osoby trzecie, stanowiące 17,4 % zgłoszeń. Pozytywnym trendem jest powolna, od 2012 roku zmniejszająca się liczba awarii. Wprowadzenie na szeroką skalę nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, współpracującej z właściwie skonfigurowanym systemem telemetrycznym, ułatwia możliwość szybkiego wykrycie ewentualnych nieszczelności, co pozwoli znacznie ograniczyć czas reakcji i w efekcie rozmiary awarii.
Słowa kluczowe: sieć gazowa, liczba awarii. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.