Cele polityki taryfowj w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych
Elżbieta Osuch-Pajdzińska
Halina Kłoss-Trębaczkiewicz
  
W artykule przedstawiono cele polityki taryfowej w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych, sformułowane w ramach dyskusji toczącej się w środowisku branżowym, samorządowym oraz odbiorców usług, w okresie poprzedzającym wprowadzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w pierwszych latach jej obowiązywania. Uważamy, że sformułowane wtedy  ogólne i szczegółowe cele tej polityki nie straciły na aktualności i należy je uwzględniać, przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian związanych z polityką taryfową w tym sektorze.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.