Diagnostyka warunków pomiaru przepływu ścieków na podstawie prostych analiz statystycznych
Bożena Gil
  
Porządkowanie gospodarki ściekowej jakie następuje w Polsce w ostatnich latach, wiąże się m.in. ze wzrostem zastosowania monitoringu przepływu ścieków w kanalizacji grawitacyjne.W przypadku zastosowania w kanalizacji grawitacyjnej stałych punktów monitoringu możliwe jest wykorzystanie między innymi instalacji do pomiaru przepływów ścieków w korytach otwartych. W tym przypadku pomiar przepływu ścieków określany jest w sposób pośredni, poprzez równoczesne pomiary napełnienia, przepływu oraz prędkości przepływu ścieków. Na wyniki pomiarów istotny wpływ mają zmieniające się warunki pracy sieci kanalizacyjnej (osady kanalizacyjne, zaburzenia przepływu ścieków, ...) dlatego aby uzyskać dane obarczone akceptowalnym błędem pomiarowym wymagana jest systematyczna kontrola pracy przepływomierzy.Jednocześnie należy zaznaczyć, iż monitoring przepływu ścieków ma coraz większe znaczenie między innymi dla sprawnego zarządzania siecią kanalizacyjną, może także być podstawą rozliczeń pomiędzy podmiotami użytkującymi sieć (gminami, zakładami przemysłowymi etc. ). Dlatego też niezbędna jest automatyczna diagnostyka warunków pomiarów przepływu ścieków, którą można przeprowadzić z wykorzystaniem prostych metod statystycznych.Celem pracy była analiza metod statystycznych jakie mogą zostać wykorzystanie do diagnostyki warunków pracy przepływomierzy do koryt otwartych. Analizy statystyczne zostały wykonane na podstawie analizy szeregów czasowych zarówno rzeczywistych przepływu ścieków jak i parametrów które stanowią podstawę do obliczenia przepływu czyli napełnienia kanału, prędkości w wybranych punktów pomiarowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.