Ocena ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji
Ewa Szymura
Izabela Zimoch
  
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących oceny sanitarnej wody transportowanej miejską siecią wodociągową. Bania prowadzono w szesnastu seriach badawczych przez okres pięciu miesięcy. Próbki wody pobierano w godzinach największych i najmniejszych przepływów wody, w reprezentatywnych punktach systemu dystrybucji: w studni wodomierzowej oraz na przyłączach i w instalacjach wewnętrznych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Jako kryterium oceny zmian jakości wody w systemie dystrybucji przyjęto liczebność mikroorganizmów inkubowanych w temperaturze 22±2°C przez 72 godziny. Dodatkowo przeprowadzono ocenę ryzyka, na podstawie której sklasyfikowano miejsca poboru próbek wody według zdefiniowanych poziomów ryzyka.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.