Gaz z polskich łupków jako wyrób/produkt końcowy – wprowadzenie do oceny środowiskowej opartej na metodologii LCA (Life Cycle Assessment)
Robert Bocianowski
  
Celem publikacji jest analiza możliwych etapów technologicznych, mogących występować w cyklu życia gazu łupkowego, pochodzącego z kopalni zlokalizowanej na terytorium RP. Podstawą analizy jest identyfikacja etapów procesu wydobycia gazu niekonwencjonalnego ze wskazaniem oraz oceną ich potencjalnego wpływu na zmiany w otaczającej infrastrukturze, środowisku i zasobach naturalnych. Analiza obejmuje również określenie ról poszczególnych etapów technologicznych jaką pełnią w procesie, wraz z opisem stosowanych rozwiązań techniczno-technologicznych i ich charakterystyką w zakresie oddziaływania na otoczenie. W artykule oparto się na danych z literatury fachowej i konsultacjach eksperckich. Na tej podstawie stworzono możliwy teoretyczny  pełny cykl życia rodzimego gazu łupkowego. Po przeprowadzonej analizie dokonano wstępnego określenia takich elementów przeglądu jak wybór funkcji, jednostki funkcjonalnej, a także efektywności wyrobu i możliwych strumieni odniesienia mogących posłużyć do dalszych analiz. Elementem kluczowym niniejszego opracowania jest wskazanie potencjalnych granic systemu LCA. Niniejszy artykuł jest wstępem do dalszych badań LCA, oraz w dalszej perspektywie również LCC nad wpływem wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne na obszarze RP. 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.