Badania zużycia wody w wybranym szpitalu neuropsychiatrycznym
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Marian Kwietniewski
Waldemar Walkowiak
  
Prawidłowe wyznaczenie zapotrzebowania na wodę stanowi podstawowe zadanie wpływające na jakość wykonanego projektu, a także rzutuje na bezproblemową eksploatację instalacji i sieci wodociągowych. W przypadku instalacji wodociągowych za podstawę obliczeń nadal przyjmuje się normę PN-92/B-01706, która została unieważniona lub normę PN-EN 806-3:2006, która ma bardzo ograniczony zakres. Przy projektowaniu sieci obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. oraz Wytyczne do programowania ilości wody z 1991 r. Wszystkie powyższe akty stanowią swego rodzaju uśrednienie wyników badań prowadzonych w latach ubiegłych w różnych obiektach i w różnych warunkach. Uzyskane na ich podstawie wielkości zapotrzebowania nie zawsze odpowiadają rzeczywistym warunkom poboru wody, panującym w konkretnych obiektach. Dotyczy to szczególnie obiektów użyteczności publicznej. W związku z powyższym autorzy artykułu uznali za celowe przeprowadzenie badań zużycia wody w obiekcie służby zdrowia - wybranym szpitalu. Uzyskane rezultaty zostały porównane z wynikami obliczeń przeprowadzonymi w oparciu o wspomniane standardy
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.