Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Marian Kwietniewski
  
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r  (Dz.U. 2014 poz. 423)  - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw wymusza zastosowanie innych obok cenowych kryteriów oceny składanych ofert w ramach procedury przetargowej. Kryteria te zawierają się w zagadnieniach: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, termin realizacji.  Z punktu widzenia inwestora wszystkie te zagadnienia są ważne. Jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych jest jednak ocena jakości oferty. W dotychczasowej praktyce przetargowej zagadnienie to pomijano  bądź traktowano bez należytej uwagi. Wynikało to przede wszystkim z braku doświadczenia inwestorów, jak również trudności ze zdefiniowaniem odpowiednich kryteriów. Celem artykułu jest prezentacja procesu definiowania kryteriów oceny jakości oferty na koncepcję projektową i projekt centralnego sterowania produkcją wody, na przykładzie dużego przedsiębiorstwa wodociągowego. Prezentowane wyniki dyskusji nad wyborem kryteriów pozacenowych mogą być pomocne dla innych przedsiębiorstw wodociągowych przy ogłaszaniu i rozstrzyganiu nowych przetargów.Podstawą definiowania kryteriów było ustalenie zobiektywizowanych cech, ze względu na które oceniano i następnie klasyfikowano  składane w ofercie koncepcje i projekty. Propozycje kryteriów powstały w wyniku współpracy specjalnego zespołu złożonego z  pracowników naukowych  i pracowników przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.