Przydomowe oczyszczalnie na terenach cennych krajobrazowo – proponowane rozwiązania, efekty pracy
Katarzyna Pawęska
Krzysztof Kuczewski
  
W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Kotliny Kłodzkiej. Oczyszczalnie pracowały w technologii constructed wetland. Ścieki bytowe po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu w osadniku gnilnym wprowadzane były na powierzchnię złóż gruntowych o przepływie poziomym (zasilanie tłokowe). Powierzchnia każdej z oczyszczalni obsadzona została trzciną. Ścieki po biologicznym oczyszczeniu na złożach odprowadzane były do wód powierzchniowych. Analizie poddano podstawowe parametry fizykochemiczne ścieków doprowadzanych i odprowadzanych z obiektów w latach 2008 i 2010 ze szczególnym uwzględnieniem półrocza letniego i zimowego. Jakość odpływu porównano z maksymalnymi dopuszczalnymi stężeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.